Visa rutor


Vetenskapsradion om den nya danska studien

Med anledning av att den danska studien om PFAS-utsöndring efter läkemedelsbehandling publicerats sänder Vetenskapsradion ett par klipp om vad studiens resultat kan betyda för högexponerade grupper:

Blivande mammor högprioriterad grupp för framtida PFAS-läkemedel

Läkemedel kan rena Kenneths blod från evighetskemikalier

februari 27, 2024

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Dansk studie: Ökad PFAS-utsöndring efter läkemedelsbehandling

En ny studie från Danmark har bekräftat att det går att påskynda utsöndringen av PFAS-kemikalier med hjälp av ett kolesterolsänkande läkemedel. Detta gjordes genom att 45 individer fick äta läkemedlet i 12 veckor och deras blodnivåer av PFAS jämfördes sedan mot blodnivåerna efter 12 veckor utan läkemedlet.

Om påskyndandet av PFAS-utsöndringen i sin tur påverkar risken för ohälsa säger den här studien ingenting om. Nyttan och riskerna med att sänka halterna av PFAS i kroppen med läkemedel måste först klargöras innan man kan rekommendera sådan behandling.

I Ronneby har vi genomfört en korttidsstudie där vi har testat två olika sorters läkemedel. I den studien har vi snart resultat. Vi håller nu på med en långtidsstudie som är mycket lik den danska studien, men med fler blodprover och lägre dos av läkemedlet. Det finns fortfarande möjlighet för intresserade att vara med i långtidsstudien. Vill du vara med i studien hittar du intresseanmälan HÄR.

Länk till hela artikeln finns HÄR.

februari 26, 2024

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tio års forskning visar på flera hälsoeffekter av PFAS-utsläpp i Ronneby

Fredagen den 16:e juni arrangerade Ronneby PFAS Research Program ett referensgruppsmöte på plats i Ronneby. Syftet var att summera resultatet av tio års forskning och att tillsammans med olika intressenter diskutera hur framtida forskningsinsatser bör prioriteras. 

Forskningen visar en ökad förekomst av bland annat njurcancer och förhöjda kolesterolnivåer i Ronneby. Däremot sågs ingen ökad risk för graviditetskomplikationer eller låg födelsevikt.

Forskarna identifierar två huvudsakliga områden som behöver undersökas vidare. Det ena är att följa barnens hälsa och utveckling under hela uppväxten. Det andra är att undersöka hur måttligt förhöjda PFAS-halter påverkar hälsan genom att jämföra personer som bott i Ronneby utan att ha fått förorenat dricksvatten i hemmet med personer från övriga Blekinge.

Mer information finns HÄR.

SVT’s reportage från pressträffen före mötet finns HÄR.

Inlägget postades i

Översikt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Kan utsöndringen av PFAS påskyndas?

En stor anledning till att utsöndningen av PFAS är så långsam är att det finns ett betydande återupptag av PFAS både i njurarna och i tarmen. Om man kan blockera ett sådant återupptag, så skulle mer PFAS kunna lämna kroppen.

I en experimentell studie har 10 PFAS-exponerade personer under kort tid provat två olika sorters läkemedel som teoretiskt skulle kunna minska återupptaget. Syftet var att mäta halten av PFAS i urin och avföring med och utan läkemedel. De kemiska analyserna pågår för närvarande (juni 2023).

Resultatet av korttidsstudien ska ligga till grund för en långtidsstudie där man ska följa hur serumhalten av PFAS förändras under medicinering. Studiestart beräknas senhösten 2023.

Vill du vara med i studien? Då hittar du intresseanmälan HÄR.

Inlägget postades i

Aktuella provtagningar

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ökad risk för språkstörning hos flickor

Exponering för PFAS under fostertiden misstänks kunna påverka hjärnans utveckling negativt, men den befintliga forskningen är spretig och studier från högexponerade grupper saknas. Språkförmåga är en bra markör för hjärnans utveckling.

Sedan länge undersöks alla barns hälsa och kognitiva utveckling vid rutinkontroller på BVC. Misstänker man språkstörning remitteras barnen till logoped för vidare utredning.

I studien ingår alla barn som föddes i Blekinge mellan 1998 och 2013. Utifrån mammans bostadsadress fem år före förlossningen kunde vi ta reda på vilka barn som exponerats för höga PFAS-nivåer. Vi hämtade uppgifter om remisser från BVC till logoped och om diagnoser satta av logoped från Region Blekinges sjukvårdsregister. I beräkningarna togs hänsyn till mammas ålder, utbildningsnivå och rökning samt barnets kön och ordning i syskonskaran, faktorer som har stor betydelse för barns språkutveckling.

Studien visar att högexponerade barn har en ökad risk att bli remitterade från BVC till logoped. Högexponerade flickor har en markant ökad risk att få en språkstörningsdiagnos, men vi såg ingen sådan riskökning hos pojkar.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Framöver finns planer på att undersöka om det även finns en ökad risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD och autism).

Inlägget postades i

Registerstudier

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

PFAS och diabetes

PFAS har misstänkts kunna öka risken för diabetes, men resultaten har varit motsägelsefulla i tidigare studier vid bakgrundsnivåer. 

Vi har följt 55 000 vuxna, som någon gång varit folkbokförda i Ronneby under perioden 1985-2013, i det nationella patientregistret och läkemedelsregistret. Vi har också jämfört förskrivningen av diabetesläkemedel från vårdcentralen i Kallinge, övriga Ronneby och resten av Blekinge under perioden 2006-2013.

Vi fann en ökad risk för diabetes typ 2 bland dem med högst exponering för PFAS.  Våra fynd styrker tidigare misstankar om ett orsakssamband med PFAS-exponeringen.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Inlägget postades i

Registerstudier

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

PFAS och frakturer

PFAS har misstänkts kunna öka risken för minskad bentäthet (osteoporos) men kunskapsläget är hittills begränsat och det finns inga tidigare studier vid höga exponeringsnivåer.

Vi har följt 63 000 vuxna, som någon gång varit folkbokförda i Ronneby under perioden 1985-2013 i det nationella patientregistret.

Vi fann en ökad risk för frakturer som är associerade med ökad benskörhet bland dem med högst exponering för PFAS.  Våra fynd styrker tidigare misstankar om att PFAS kan påverka benvävnaden negativt, men det behövs mer forskning inom området.

Den vetenskapliga publikationen finns HÄR.

Inlägget postades i

Registerstudier

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hur mycket PFAS finns i bröstmjölk?

PFAS överförs från mammans blod till hennes bröstmjölk. Amningen är därför en viktig exponeringskälla för spädbarn, men amningen är också bra för barnets hälsa och utveckling. För att kunna ta fram amningsrekommendationer till högexponerade mammor måste amningens för-och nackdelar vägas mot varandra. Ett första steg är att ta reda på hur omfattande överföringen till bröstmjölk är hos mammor med höga blodhalter av PFAS.

Vi har mätt PFAS-halten i blod och bröstmjölk från 130 deltagare i Mor-barnkohorten. Vi kan konstatera att överföringen sker i samma grad oberoende av mammans blodhalt, och att PFAS-halten i bröstmjölk är 1 till 4 % av halten i blodet. Mammor som har högre PFAS-halt i sitt blod har alltså även högre halt i sin bröstmjölk. Halten av PFOS och PFHxS i bröstmjölken förändrades inte under amningsperioden, medan halten av PFOA tydligt minskade.

Det sker alltså en betydande överföring av PFAS under amningen, och nästa led i forskningen är att ta reda på hur mycket denna överföring betyder i förhållande till den överföring som redan skett under graviditeten (som man utifrån tidigare forskning vet är avsevärt större). Vi vill också ta reda på om amningens positiva effekter kan kompensera för effekterna av PFAS.

De vetenskapliga publikationerna finns HÄR och HÄR.

Inlägget postades i

Gravida och barn

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg